Bộ thông tin và truyền thông

Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông

Thông báo mở lớp

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Lập quản lý dự án, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Lập quản lý dự án, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng II, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng II"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng II, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng II"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí, chương trình "Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí, chương trình "Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng II"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng II"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chương trình "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương "

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chương trình "Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương "

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh phóng viên, biên tập viên hạng III , chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh phóng viên, biên tập viên hạng III , chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức phóng viên, biên tập viên hạng III"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thông báo ngày - BDCB

Thông báo mở khóa học Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"

Thời gian dự kiến:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc: